TERMENI ȘI CONDIȚII

 

 1. RELAȚIA CONTRACTUALĂ

Prezentele Condiții de utilizare („Condițiile”) reglementează accesarea sau utilizarea de către dvs., persoană fizică sau juridica din Romania, a aplicațiilor, website-urilor, conținutului, produselor și serviciilor („Serviciile”) puse la dispoziție de ABC URBAN srl., o societate cu răspundere limitată, de drept privat, înființată în România, cu sediul la Baia Mare, strada Sudului nr.10,  înregistrată la Camera de Comerț, avand CUI RO 34243071

 

VĂ RUGĂM SĂ CITIȚI CU ATENȚIE ACESTE CONDIȚII ÎNAINTE DE A ACCESA SAU UTILIZA SERVICIILE.

 

Accesarea și utilizarea de către dvs. a Serviciilor constituie acordul dvs. de a respecta aceste Condiții, fapt ce dă naștere unei relații contractuale între dvs. și ABC URBAN. Dacă nu sunteți de acord cu aceste Condiții, nu puteți accesa sau utiliza Serviciile. Aceste Condiții anulează în mod expres toate acordurile sau convențiile încheiate anterior cu dvs. ABC URBAN poate dispune imediat încetarea acestor Condiții sau a oricăror Servicii în legătură cu dvs., sau poate înceta în general să ofere sau vă poate refuza accesul la Servicii sau la oricare porțiune din acestea, în orice moment, indiferent de motiv.

Pentru anumite Servicii este posibil să existe Condiții suplimentare, de exemplu politici pentru un anumit eveniment, o anumită activitate sau promoție, iar respectivele condiții suplimentare vă vor fi prezentate în legătură cu Serviciile aplicabile. În scopul Serviciilor aplicabile, Condițiile suplimentare se adaugă acestor Condiții și vor fi considerate parte integrantă din acestea. Condițiile suplimentare vor prevala față de aceste Condiții în cazul unui conflict cu privire la Serviciile aplicabile.

ABC URBAN poate modifica periodic Condițiile asociate Serviciilor. Modificările vor intra în vigoare în momentul în care ABC URBAN publică respectivele Condiții actualizate în acest loc, sau când publică politicile modificate sau condițiile suplimentare pe Serviciul aplicabil. Accesarea sau utilizarea în continuare de către dvs. a Serviciilor după respectiva publicare constituie acordul dvs. de a respecta Condițiile modificate.

Colectarea și utilizarea de către noi a informațiilor cu caracter personal în legătură cu Serviciile se realizează conform Politicii de confidențialitate a ABC URBAN, aflată la https://www.ABC-URBAN.ro/politica-confidentialitate . ABC URBAN poate furniza unui procesator de cereri de despăgubire sau unui asigurător orice informații necesare (inclusiv informațiile dvs. de contact) dacă există o reclamație, o dispută sau un conflict, ceea ce poate include un accident, între dvs. și un Furnizor terț (inclusiv un șofer al unei societăți care face parte dintr-o rețea de transport sau colectare), iar informațiile sau datele respective sunt necesare pentru a soluționa reclamația, disputa sau conflictul.

 1. SERVICIILE

Serviciile constituie o platformă de tehnologie ce permite utilizatorilor aplicațiilor mobile sau website-urilor ABC URBAN furnizate în cadrul Serviciilor (fiecare fiind denumit(ă) „Aplicație”) să stabilească și să programeze servicii de colectare, transport și/sau logistică pentru desuri împreună cu furnizorii terți independenți ai acestor servicii, inclusiv furnizori terți independenți de servicii de colectare deșeuri și furnizori terți independenți de logistică, aflați în relație contractuală cu ABC URBAN sau anumite societăți afiliate cu ABC URBAN („Furnizori terți”). Cu excepția cazului în care ABC URBAN convine altfel cu dvs. printr-un contract separat în scris, Serviciile sunt disponibile exclusiv pentru utilizarea de către dvs. fără scop comercial. Acești Termeni au fost actualizați ultima dată la 01 martie 2022.

1.Servicii de management . ABC URBAN va furniza Clientului Serviciile de Management specificat, iar Clientul este de acord să livreze transportatorilor sau colectorilor deșeurile și materialele reciclabile, în conformitate cu prezentul acord.

A.Transportatori.  ABC URBAN trebuie să selecteze colectorul / transportatorul pentru a oferi clientului colecția de servicii. Selectarea colectorului / transportatorului pentru efectuarea serviciilor ramane la latitudinea ABC URBAN. ABC URBAN va solicita autorizarea tuturor colectorilor și transportatorilor. Toți colectorii / transportatorii și angajații lor sunt contractori independenți și nu angajați ai ABC URBAN.

b.Punct unic de contact. ABC URBAN va acționa ca unicul punct de contact între Client și Colector. Prin furnizarea serviciilor de management, ABC URBAN va face toate aranjamentele necesare pentru furnizarea serviciilor de colectare, programare și rutare, folosind rețeaua de Colectori parteneri ABC URBAN. Clientul este de acord să contacteze ABC URBAN, și nu un Colectorul specific, pentru orice facturare, colectare sau alte probleme în termenul acordului. ABC URBAN va pune la dispoziția Clientului mijloace pentru monitorizarea fluxurilor de deșeuri ale Clientului și pentru a evalua programarea și eficiența serviciilor de colectare. De asemenea, ABC URBAN va pune la dispoziția clientului mijloace pentru examinarea facturilor și identificarea greșelilor și a taxelor nejustificate.

c.Platforma software. În timpul termenului, Clientul va avea acces la platforma software dedicata clientilor ABC URBAN. Platforma software folosește datele furnizate de către Client și colectate în timpul utilizării. Clientul este de acord să fie obligat de către Termenii de utilizare de pe site-ul web al ABC URBAN, www.ABC-URBAN.ro și orice alti termeni asociați cu platforma software.

i.Licenta de utilizare a platformei software . Sub rezerva respectării de către Client a prezentului Acord, ABC URBAN acordă Clientului o licenta limitata, neexclusiva, non-sublicențiabila, revocabila, netransferibila pentru:

 (i) să acceseze și să folosească Platforma software doar în legătură cu Utilizarea clientului și furnizarea de către ABC URBAN a Serviciilor de Management;

 (ii) accesați orice conținut, informații și materiale conexe care pot fi realizate disponibil prin intermediul platformei software.

Platforma software, inclusiv toate grafică, logo-uri și articole și toate drepturile asociate cu software-ul este și va rămâne proprietatea licențiatorului ABC URBAN și sunt protejate de drepturi de autor și alte legi. Singurele drepturi și licențe pe care Clientul le primește în legătură cu Platforma software sunt drepturile acordate în mod expres în prezentul acord. ABC URBAN nu este responsabil pentru niciun conținut terț , informații și alte materiale care sunt sau pot fi disponibile prin intermediul platformei software.

ii.Licenta de utilizare a datelor privind deseurile și reciclarea . În măsura în care Clientul are orice drepturi asupra datelor privind deșeurile și reciclarea, Clientul acordă ABC URBAN licență la nivel mondial, exclusiva, sublicențiabila și transferabilă pentru utilizarea, publicarea, reproducerea, adaptarea, afișarea publică a tuturor datelor privind deșeurile și reciclarea.

iii.Restrictii . Clientul nu poate:

(i) înlătura niciun drept de autor, marcă comercială sau alt material proprietar din orice porțiune a Platformei software.

(ii) să reproducă, sa modifice, sa distribuie, sa licențieze, sa închirieze, sa vanda sau sa revanda serviciile ABC URBAN, cu excepția cazurilor în care acest lucru este permis în mod expres de către ABC URBAN;

(iii) decompileze sau sa folosească tehnici de inginerie inversa asupra Platformei software sau asupra aplicațiilor ABC URBAN. Să provoace sau să lanseze orice programe sau scripturi cu scopul de razuire, indexare, supraveghere sau  extragere a datelor platformei software.

(iv) să încerce să obțină acces neautorizat sau să afecteze orice aspect al Platformei software, sistemele sau rețelele aferente la care Clientul nu are acces, inclusiv conturile sau informațiile altor clienți.

d.Exclusivitate .

Clientul va face din ABC URBAN furnizorul său exclusiv de servicii de management asupra deșeuri și materialelor reciclabile pe perioada acordului.

e.Dreptul asupra deseurilor și a materialelor reciclabile.

Dreptul asupra deseurilor sau a materialelor reciclabile trebuie, la momentul colectării, transferat direct de la Client la Colectorii sau Vânzătorii identificați de ABC URBAN, cu condiția suplimentară, că, la opțiunea ABC URBAN, dreptul asupra materialelor reciclabile colectate poate fi transferat de la Clienti la ABC URBAN. Fără a ține seama de alte documente contrare prezentului acord, dreptul și răspunderea pentru deșeuri și materialele reciclabile rămân în permanență la Client, iar ABC URBAN nu va fi considerat ca deține, generează sau controlează materiale reziduale sau interzise și nu va fi răspunzător pentru Client sau pentru niciun terț cu privire la materiale interzise sau materiale reziduale pentru care ABC URBAN nu a acceptat în mod expres titlul în scris.

2.Preturi .

Taxele pentru serviciile recurente vor fi facturate pana la data de 5 a fiecărei luni și vor fi plătite in termen de 15 zile lucrătoare, on-line cu cardul, sau prin transfer bancar direct in contul ABC URBAN.

Taxele pentru serviciile non-recurente, la cerere, sunt disponibile în platforma software și sunt datorate incepand cu data emiterii facturii fiscale, după confirmarea telefonică a solicitării serviciului. Serviciile la cerere se vor efectua după confirmarea plății acestora. Dacă plata serviciilor nu este efectuata în termen de 5 zile lucrătoare, orice comanda va fi considerata nula.

 1. Modificari . Suma pe care Clientul o plătește ABC URBAN pentru serviciile recurente este stabilită pentru primul an al termenului de serviciu si nu poate fi modificata fără notificarea in prealabil a clientului, iar pentru servicile non-recurente suma tariful facturat va fi cel afisat pe platforma software si nu va putea fi modificat, decat in cazul erorilor software, cu notificarea in prealabil a clientului.
 2. Taxe de anulare.Clientul poate anula prezentul acord împreuna cu toate abonamentele și serviciile ABC URBAN prin notificarea ABC URBAN pentru stergerea contului din platforma software. Valoarea estimată a taxei de anulare este de șase (6) ori valoarea ultimei facturi recurente a Clientului.

3.Termen si încheiere

A.Termenul . Termenul inițial al prezentului Acord („Termenul inițial”) începe în vigoare la data inregistrarii clientului in platforma software ABC URBAN si are durata de un (1) an calendaristic. După termenul inițial, prezentul acord se va extinde succesiv, reînnoind automat termene suplimentare de 3 ani, cu excepția cazului în care una din parti notifică celeilalte intenții de a nu reînnoi acordul în termen de 30 de zile înainte de sfârșitul termenului curent. Termenul inițial și toți termenii de reînnoire sunt denumite în mod colectiv „termenul acordului”.

b.Încetarea de catre ABC URBAN. ABC URBAN, la discreția sa, poate rezilia Acordul este în orice moment prin furnizarea unei notificări scrise înainte de treizeci (30) de zile Clientului.

c.Încetarea pentru încalcarea materialelor . Oricare dintre părți poate rezilia prezentul Acord la data de notificare scrisă, fără a aduce niciun prejudiciu alt drept sau compensatie, dacă cealaltă parte încalcă prezentul acord și fie încălcarea nu poate fi compensata sau, dacă încălcarea poate să fie compensata, nu este compesata de partea care a încălcat în termen de 30 de zile de la încălcare primirea de către parte a unei notificări scrise a încălcării.

d.Încetarea evenimentului de insolventa . Oricare dintre părți poate rezilia imediat Acordul, fără a aduce prejudicii niciunui alt drept sau compensatii, dacă cealaltă parte

(i) devine insolvabila

(ii) este în general incapabil să plătească sau nu își plătește datoriile, sau

(iii) a depus împotriva sa, cerand voluntar sau involuntar falimentul sau în temeiul oricărei alte legi privind insolvența, sau

(iv) face sau încearcă să facă o o atribuție generală în beneficiul creditorilor săi, sau

 (v) este numită mandatar, destinatar sau custod din cauza insolvenței părții respective.

e.Taxe de anulare anticipata. Această prevedere stabilește obligațiile Clientului de a plăti ABC URBAN anumite taxe și plăți prevăzute în aceasta Secțiunea 3 (e) („Taxe de anulare anticipată”), în cazul încetării acesteia Acordul Clientului înainte de sfârșitul Termenului inițial sau reînnoirea curentă alt termen decât din cauza unei încălcări necuvenite a prezentului acord de către ABC URBAN („Încetare anticipată a clientului neautorizat”). Clientul va plăti o Taxă de anulare anticipată egală cu: (a) rambursarea oricăror daune / taxe lichidate plătite de ABC URBAN către un furnizor prestator în numele Clientului în scopul rezilierea contractului Clientului cu furnizorul prestat; și (b) o sumă egală cu șase (6) ori valoarea ultimei facturi recurente. Pe lângă taxele de mai sus și plăți, Clientul (1) va fi responsabil pentru taxele de înlăturare a tuturor echipamentelor deținut și / sau furnizat de Colector și (2) plata către ABC URBAN a oricăror sume restante pentru serviciile anterioare ABC URBAN până la data de încheiere. Clientul trebuie să plătească orice taxe de anulare anticipată în termen de zece (10) zile lucrătoare următoare data efectivă a încetării acordului. Taxele de anulare anticipată sunt daune destinate să compenseze ABC URBAN parțial pentru încălcarea Contractului de către Client și nu reprezintă o penalitate. În pofida celor de mai sus, taxele de anulare anticipată nu vor fi plătite dacă: Clientul încetează să-și desfășoare orice activitate la adresa de serviciu.

4.Obligatiile clientilor în ceea ce priveste legile privind mediul si materialele interzise . În utilizarea serviciilor de management, Clientul reprezintă, garanții și acorduri către ABC URBAN că:

(i)Clientul oferă și va furniza numai materiale acceptate pentru colectare,

(ii) Clientul este nu furnizează și nu va furniza materiale interzise pentru colectare; și

(iii) Clientul este și va rămâne în conformitate cu toate legile mediului.

Clientul recunoaște că ABC URBAN din când în când poate completa, modifica sau modifica altfel politicile sale cu clientul cu privire la ceea ce constituie materiale acceptabile, materiale reciclabile și / sau interzise. În sensul prezentului acord, aceste modificări sunt considerate eficace și încorporat în prezentul Acord la 30 de zile după publicarea pe site-ul web al lui ABC URBAN. Client este de acord să verifice periodic site-ul web al lui ABC URBAN la https://ABC URBAN.ro/legal/ pentru orice astfel de modificări și pentru a respecta orice astfel de modificări. După cum este utilizat în prezentul acord, următorii termeni au următoarele semnificații:

 1. „ Material acceptat” înseamnă deșeuri solide nepericuloase și materiale reciclabile, Cu toate acestea, cu condiția suplimentară, acest termen exclude în mod special Materialele Interzise.
 2. „ Material alternativ”, astfel cum este definit în prezentul acord, înseamnă anvelope uzate, deseuri din construcții și demolari (DCD) și materiale recunoscute drept „deșeuri universale” sau ca „Deșeuri speciale” în conformitate cu legea mediului.
 3. „ Legea mediului” înseamnă toate legile de stat și locale aplicabile și reglementări și drept comun privind deșeurile solide sau periculoase, toxice sau substanțe sau materiale periculoase.
 4. „ Deșeuri medicale” înseamnă orice material sau deșeu care este sau poate fi infectios, bio-periculoase, biomedicale sau orice alte deșeuri „medicale” sau similare reglementate de legislatia de mediu, inclusiv fără limitare: deșeuri medicale care necesită tratament înainte de eliminare, deșeuri medicale „sac roșu”, bandaje îmbibate de sânge, cultură vase și alte articole din sticlă, mănuși chirurgicale aruncate, instrumente chirurgicale aruncate, ace aruncate (de exemplu, ascuțiuni medicale), culturi, stocuri, tampoane folosite pentru a inocula culturi, organe corporale îndepărtate și lanceți aruncați. Pentru evitarea îndoielilor,

Deșeurile medicale sunt un material interzis în aceste condiții.

 1. „ Material interzis” înseamnă:

(a) orice materiale alternative care nu sunt aprobate în mod expres în scris de ABC URBAN și

(b) orice materiale sau substanțe care sunt periculoase, toxice, explozibil, inflamabil, radioactiv, infecțios sau corice material considerat  „Deșeuri periculoase” – azbest, gudroane si vopsele, metale grele (crom, plumb, mercur), lacuri, vopsele, adezivi, policlorura de vinil, solventi, compusi bifenili policlorurati, diverse tipuri de rasini utilizate pentru conservare, ignifugare, impermeabilizate etc.

(c) materiale nepericuloase care au fost contaminate prin amestecare cu materiale periculoare (ex. Materiale de constructii amestecate cu substante periculoase, materiale rezultate in urma activitatii de demolare neselectiva, etc.)

(d) soluri si pietrisuri contaminate cu substante periculoase.

 1. „ Material reciclabil” înseamnă materiale aprobate care pot fi reciclate sau recuperate, și nu sunt destinate eliminării, în continuare un astfel de termen exclude în mod specific materialele interzise.

5.Respectarea legilor . Sub rezerva limitărilor prevăzute în prezentul acord, ABC URBAN: și, de asemenea, trebuie să solicite Colectorilor / Transportatorilor săi să respecte toate legile, reglementările locale, de stat și ordonanțele aplicabile performanței serviciilor de gestionare și de colectare, să procure și să mențină toate licențele și permisele cerute de autoritățile locale sau guvernamentale. Clientul

(i) este responsabil pentru identificarea corectă a tuturor deșeurilor și materialelor reciclabile ce urmeaza să fie gestionate de ABC URBAN și de Colectorii / Transportatorii săi; și

(ii) să respecte toate prevederile locale aplicabile, legi, reglementări și ordonanțe de stat și legate de serviciile de management și colectare a deseurilor, inclusiv toate legile de mediu.

6.Raspundere limitata . ABC URBAN NU GARANTEAZA SAU EXACTITATEA, CRONOLOGIA, CALITATEA SAU DISPONIBILITATEA SERVICIILOR DE GESTIONARE SAU ORICE SERVICII DE COLECTARE SOLICITATE PRIN SERVICIUL DE MANAGEMENT. ABC URBAN NU GARANTEZĂ CALITATEA, SIGURANȚA, ABILITATEA SAU LEGALITATEA COLECTORILOR / TRANSPORTATORILOR PARTENERI.

7.Limitare a raspunderii. ABC URBAN nu va fi răspunzător pentru daunele cauzate, indiferent de forma de acțiune, indiferent de contract sau de prejudiciu, inclusiv neglijență, răspundere stricta, vătămare corporală, daune morale sau materiale reale sau în alt mod, care decurg din sau referitor la orice mod, acțiune sau nerespectarea unei acțiuni din partea unui Colector / Transportator, cu excepția în măsura în care aceste daune apar numai din furnizarea de către ABC URBAN a serviciilor de management sau orice gestiune a serviciilor de colectare. ÎN NICIUN CAZ ABC URBAN NU ESTE RESPONSABIL PENTRU DAUNE SPECIALE, INDIRECTE SAU CONSECVENȚIONALE, PROFITURI PIERDUTE sau EXEMPLARE SAU DAUNE PUNITIVE PRIVIND SAU IN LEGATURA CU ACEST ACORD.

8.Despagubire . În pofida oricăror dispoziții contrare din prezentul acord, Clientul trebuie sa apere, despăgubeasca și/sau exonereze ABC URBAN si angajații, agenții si reprezentantii ABC URBAN împotriva oricărei obligații care decurg din sau în legătură cu:

(i) o încălcare a prezentului Acord de către Client sau angajații săi, subcontractanți sau furnizori, inclusiv fără limitarea oricărei încălcări sau inexactități a oricărei reprezentări, legământ sau garanție conținute aici;

(ii) Materiale interzise referitoare la Client;

 (iii) orice încălcare din partea Clientului sau Angajații, subcontractanții sau furnizorii clienților sau răspunderea în cadrul oricărei legi, reguli, ordonanțe sau reglementări guvernamentale si locale;

(iv) orice gestiune sau rezilierea de către ABC URBAN a contractelor curente de servicii de deșeuri ale Clientului în temeiul prezentului regulament Acord; sau

 (v) orice vătămare corporală, inclusiv moartea, sau daunele aduse bunurilor reale sau corporale proprietatea personală care rezultă din orice neglijență sau conduită incorectă a Clientului sau angajații, subcontractanții sau furnizorii clienților.

 Clientul este de acord să notifice prompt ABC URBAN în scris despre orice chestiune abordată mai sus și face toate lucrurile necesare pentru a proteja interesele ABC URBAN. Despagubirea clientului pentru ABC URBAN va exista si dupa data încetării sau expirării acestui Acord.

9.Informatii confidentiale . ABC URBAN și Clientul recunosc și sunt de acord că în timpul termenului, oricare dintre părți („Partea divulgatoare”) poate dezvălui sau pune la dispoziția celeilalte părți („Partea primitoare”), informații comerciale de proprietate publică și confidențiale care nu sunt publice si au valoare pentru proprietarul său și sunt tratate ca fiind confidențiale,. Informațiile confidentiale nu includ informații care

(i) sunt sau devin în general disponibile pentru public decât în urma încălcării de către partea primitoare a acestei secțiuni 9;

(ii) este sau devine disponibil pentru partea primitoare în mod neconfidențial de la un terț sursă, cu condiția ca un astfel de terț să nu fie și să nu fie interzis să dezvăluie acest lucru Informații confidențiale;

(iii) a fost în posesia părții primitoare înainte de divulgare Dezvăluirea partidului de mai jos; sau

(iv) a fost sau a fost dezvoltat independent de către partea primitoare fără a utiliza informații confidențiale.

 Cu excepția cazului în care este specificat altfel în prezent Acordul, partea primitoare va trata informatiile cu maxima atentie si discretie și nu va dezvălui sau folosi informații confidențiale sau orice porțiune din acestea. Partea Primitoare protejează și împiedică utilizarea sau dezvăluirea neautorizată a informațiilor confidențiale folosind același grad de atentie. Dacă Partii Primitoare este cerut de lege aplicabilă sau de un proces legal dezvăluirea informațiilor confidențiale, acesta trebuie, înainte de a face dezvăluirea, sa faca eforturi rezonabile din punct de vedere comercial si juridic pentru a notifica Partea Dezvăluitoare astfel incat să ii permită posibilitatea de a solicita un ordin de protecție sau un alt remediu.

 

 

 1. Altele

A.Legea guvernanta.

Prezentul Acord este reglementat și interpretat în conformitate cu prevederile legilor din Romania,fără a ține cont de principiile conflictelor de legi. Prin prezenta, fiecare parte renunță, în măsura maximă permisă de lege, la orice cerere, apărare sau obiecția

(i) a unui loc necorespunzător,

(ii) un forum inconvenient sau

(iii) lipsa personalului competent.

B.Rezolvarea litigiilor .

i.Arbitraj. Clientul este de acord cu orice litigiu, revendicare sau controversă din sau în legătură cu prezentul acord sau cu încălcarea, încetarea, executarea, interpretarea sau validitatea acestora sau utilizarea Serviciilor de Management sau Serviciile de colectare (împreună, „litigiile”) vor fi soluționate prin arbitraj obligatoriu între Client și ABC URBAN, cu excepția faptului că fiecare parte își păstrează dreptul la introducerea unei acțiuni individuali în instanța de chemare în judecată și dreptul de a solicita mandatar sau o altă scutire echitabilă într-o instanță de jurisdicție competentă pentru a preveni încălcarea, deturnarea sau încălcarea reală sau amenințată a unei părți drepturi de autor, mărci comerciale, secrete comerciale, brevete sau altă proprietate intelectuală. Clientul recunoaște și este de acord că renunță la dreptul la un proces sau să participe în calitate de reclamant sau la o clasă în orice pretinsă clasă acțiune sau procedură reprezentativă. Mai mult, cu excepția cazului în care atât Clientul cât și ABC URBAN este de acord în scris, arbitrul ar putea să nu consolideze mai mult decât revendicările unei persoane și nu poate să prezide altfel nici o formă a oricărei clasa sau procedura reprezentativă.

c.Forta majora . ABC URBAN nu va fi răspunzător pentru Client în lipsă în cadrul performanței sau descărcarea oricărei obligații în temeiul prezentului acord, atunci când este cauzată de acte naturale, inamic public, dispute și tulburări de muncă, blocaje, greve, opriri de muncă sau alte dificultăți cu forța de muncă, incendiu, inundații, furtuni, corupție, cutremure, valuri de maree, tornade, uragane, agitație civilă, închiderea autostrăzi publice, acte intenționate sau rău intenționate ale unei terțe persoane sau ale oricărei alte persoane guvernamentale sau reglementări și alte contingențe dincolo de controlul rezonabil al părții afectate.

d.Observatii.

Notificările furnizate trebuie să fie în scris și trimise prin poștă certificată (corespondenta cu confirmare de primire (AR)). Notificările trimise la ABC URBAN vor fi trimise la Bucuresti, Strada Sevastopol, nr. 24, in atentia ABC URBAN LINE S.R.L

Notificările trimise Clientului vor fi transmise Clientului la adresa specificată in detaliile contului din Platforma Software.

e.Acord complet. Prezentul Acord, inclusiv detaliile Serviciului și alte atașamente și dispoziții ale site-ului si aplicatiilor ABC URBAN care sunt specific încorporate în prezentul acord, este acordul complet între părți cu privire la obiectul acordului și înlocuiește orice acțiune anterioară și acord oral sau scris contemporan cu privire la subiectul respectiv. părțile recunosc și sunt de acord că

 (i) dacă există un conflict între termeni și condițiile prezentului Acord și termenii și condițiile sau alte atașamente, termenii și condițiile prezentului acord înlocuiesc și controlează, cu excepția cazului în care se prevede în mod expres altfel în Actul Adițional și

(ii) dacă există un conflict între termenii acordului, orice adaos sau alt atașament și prevederi ale site-ului si aplicatiilor ABC URBAN care sunt încorporate în mod specific prin referire la prezentul acord, dispozițiile din site-ul si aplicatiile ABC URBAN se înlocuiesc și se controlează.

f.Modificari. ABC URBAN poate modifica sau înlocui aceșt Acord prin postarea online a Acordului modificat și actualizarea datei „Ultima actualizare” prevăzută la începutul acestui Acord.

g.Misiune. Clientul nu poate atribui prezentul Acord fără scrisul prealabil al lui ABC URBAN consimţământ. ABC URBAN poate atribui prezentul Acord, fără acordul Clientului, pentru: (i) afilială sau afiliat,

(ii) un dobânditor al capitalurilor proprii, al activității sau al activelor ABC URBAN;

(iii) a succesor prin fuziune; sau

(iv) în beneficiul creditorilor. Orice încercare de atribuire în încălcarea acestei secțiuni 10 (g) va fi nulă.

Prezentul Acord este obligatoriu și asigură aplicarea acestora beneficiile părților la prezentul acord și ale succesorilor lor respectivi și atribuie.

h.Derogare. Nerespectarea de către ABC URBAN a vreunui drept sau dispoziție din prezentul acord nu o va constitui o renunțare la acest drept sau dispoziție, cu excepția cazului în care este recunoscut și agreat de ABC URBAN în scris.

i.Statutul contractantului independent . Cu excepția dispozițiilor expres prevăzute în prezentul acord, nu există nicio întreprindere comună, parteneriat, angajare sau relație de agenție Client, ABC URBAN sau orice Colector / Transportator ca urmare a prezentului Acord sau a utilizării acestuia pentru Servicii de management sau servicii de colectare.

? Supraviețuire . Secțiunile 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 și 10 supraviețuiesc prezentului acord după expirarea sau încetarea acordului.